Peuters en Spelen

Praktische Informatie

Ziek of niet ziek

Een kind dat zich niet goed voelt, verdient extra zorg en aandacht, die in een groep moeilijk te bieden is. Een ziek kind voelt zich beter als het thuis is. Bij ziekte van uw kind, wordt dan ook aangeraden uw kind thuis te houden. Wordt het kind ziek tijdens het verblijf op de peutergroep en twijfelt de groepsleidster of het al dan niet op de groep kan blijven, dan neemt zij altijd contact op met de ouder(s) om te overleggen. Als de leidster van mening is dat het kind opgehaald dient te worden, dan bespreekt ze dit met de ouder(s) en worden er afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat er tot die tijd gedaan wordt.

 

voorschoolse en vroegschoolse educatie

Het gaat bij voorschoolse en vroegschoolse educatie, ook wel aangeduid als VVE, om de methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen. In Nederland zijn er verschillende VVE-programma’s. In de gemeente Staphorst, en dus ook op de peutergroep Op Stap, wordt gebruik gemaakt van de methode “Doe meer met Bas”. Deze wettelijk erkende methode richt zich op de totale ontwikkeling van kinderen en heeft specifieke doelen voor taal en voorbereidend rekenen. Achterliggend doel is het vergroten van de onderwijskansen van kinderen. De methode is opgebouwd rondom acht thema’s. Ieder thema is gebaseerd op een prent uit één van de prentenboeken over Bas, en bevat activiteiten voor vier tot zes weken.

 

volgen en signaleren

Er wordt gewerkt met een peutervolgsysteem. Als het kind enkele maanden de peutergroep heeft bezocht en er sprake is van gewenning en als een goed beeld is verkregen van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind, dan wordt er door de leidster een observatie gedaan aan de hand van het zogeheten overdrachtformulier. Tijdens deze observatie worden alle ontwikkelingsgebieden bij het betreffende kind beoordeeld. Als daar aanleiding toe is, volgt overleg met de ouder(s) van het kind.

 

Suggesties en klachten

Op de peutergroep wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de dienstverlening. Mocht u suggesties hebben, of ideeën die de kwaliteit kunnen doen verbeteren, dan vernemen wij dat graag. Een ouder met een klacht wordt aangeraden om de klacht eerst te bespreken met de direct betrokkene(n). Kan de klacht niet meer naar tevredenheid worden afgehandeld door de leidster, dan kan de klacht worden ingediend bij de het bestuur van de peutergroep. De procedure die hierbij van toepassing is, is vermeld in de klachtenregeling. Er is een exemplaar op de peuterspeelzaal ter inzage aanwezig.

 

Veiligheid en gezondheid

Op de peutergroep wordt belang gehecht aan een veilige en gezonde omgeving. Er wordt dan ook jaarlijks een inventarisatie gedaan naar mogelijke risico’s als het gaat om veiligheid en gezondheid. Deze inventarisatie is overigens ook verplicht vanuit de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.

 

Privacy

Op de peutergroep wordt de privacy van de peuters gerespecteerd en beschermd. De peuterspeelzaal spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt vertrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld. De gegevens van de peuters worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming.